Algemeen: Gebruiksvoorwaarden

Log in om in te stemmen

Je kunt hieronder de Gebruiksvoorwaarden lezen.
Alleen ingelogde deelnemers kunnen aangeven met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan.
Je moet dus eerst inloggen om akkoord te gaan.

Algemene gebruiksvoorwaarden van BDSMzaken

Artikel 1. Definities

De regels van deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor iedereen die gebruikt maakt van de diensten van BDSMzaken (www.bdsmzaken.nl en www.bdsmzaken.be ).

In deze Gebruiksvoorwaarden hanteren we de volgende definities:

"BDSMzaken": het geheel van Diensten dat erop is gericht personen met belangstelling voor BDSM een platform te bieden waar zij informatie kunnen vinden en delen en waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en onderlinge contacten kunnen leggen. De Diensten van BDSMzaken zijn deels gratis en deels tegen betaling toegankelijk

"Deelnemer": het goedgekeurde account van een persoon die zich voor deelname heeft aangemeld.

"Ster-Deelnemer": een deelnemer die tegen betaling van een vast bedrag gedurende een overeengekomen periode toegang heeft tot de betaalde Diensten.

"Dienst(en)": het geheel van Diensten dat toegankelijk is voor BDSMzaken Deelnemers, zowel de gratis als de betaalde Diensten.

"Betaalde Diensten": alle Diensten die uitsluitend toegankelijk zijn voor Ster-Deelnemers.

"Gebruiksvoorwaarden": deze overeenkomst.

"Publicaties": informatie die een Deelnemer heeft ingevoerd via de Diensten van BDSMzaken en die op de openbare delen van de website wordt gepubliceerd.

"Profielafbeelding": De afbeelding welke door een deelnemer bij het profiel wordt gepubliceerd.

Artikel 2. Doel

2.1 Doel van de Diensten

De Diensten van BDSMzaken richten zich op Nederlandstalige personen met belangstelling voor BDSM. Deze afkorting omvat de begrippen Bondage, Discipline, Sadisme en Masochisme in de breedste zin van het woord. De inhoud van de website kan daarom seksueel van aard zijn.

Artikel 3. Toegang en registratie

3.1 Voorwaarden voor toegang en registratie

Deelname aan BDSMzaken staat open voor alle natuurlijke personen. Deelnemers van BDSMzaken moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Aanmelding als Deelnemer kan uitsluitend via de daarvoor bestemde registratieformulieren op de website. Alle verplichte velden van de registratieformulieren moeten volledig en naar waarheid ingevuld worden.

De deelnemer moet zelf een nicknaam bedenken, waarmee hij zichzelf wil profileren. Deze nicknaam mag niet de naam zijn van een nog levende persoon of persoonlijkheid.

Aanmelding dient te geschieden via een internetaansluiting die bestemd is voor privé gebruik. Aanmelding via publieke of zakelijke internetaansluitingen kan leiden tot afkeuring van de aanmelding.

Elke persoon mag slechts 1 keer Deelnemer zijn. Het is dus niet toegestaan om meer dan één deelnemeraccount te hebben.

Bij aanmelding moet de aspirant Deelnemer kennis nemen van deze Gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord gaan. Na een voltooide aanmelding is de Deelnemer gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

De Deelnemer zorgt er voor dat de door hem of haar verstrekte persoonlijke gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. De deelnemer is verplicht om deze gegevens aktueel te houden conform de werkelijke situatie.

BDSMzaken is gerechtigd om nieuwe aanmeldingen en bestaande accounts van Deelnemers te controleren en zo nodig beheersmaatregelen te nemen, zoals het weigeren van nieuwe aanmeldingen of het blokkeren of verwijderen van accounts.

3.2 Voltooide registratie

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere deelnemer over unieke aanmeldgegevens bestaande uit een combinatie van aanmeldingsnaam en een wachtwoord. De aanmeldingsnaam is gelijk aan het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven.  Met deze gegevens kan de Deelnemer via de website inloggen en zijn persoonlijke gegevens bekijken en beheren.

3.3 Vertrouwelijkheid wachtwoord

De aanmeldgegevens zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld. Als een Deelnemer deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, zal BDSMzaken het account van de Deelnemer blokkeren of opheffen.

3.4 Aansprakelijkheid gebruik aanmeldgegevens

De Deelnemer is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de deelnemer worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet zonder toestemming zijn gebruikt.

Aangezien BDSMzaken niet verplicht is tot en evenmin beschikt over middelen waarmee de identiteit van de Deelnemers kan worden gecontroleerd, is BDSMzaken bovendien niet aansprakelijk wanneer de aanmeldgegevens van een deelnemer door iemand anders worden gebruikt. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldgegevens door iemand anders worden gebruikt, moet hij of zij BDSMzaken hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.5 Beëindigen Deelnemerschap

De Deelnemer kan uitsluitend zijn Deelnemerschap beëindigen nadat hij is ingelogd via de website. Bij de Persoonlijke Gegevens - Personalia kiest hij de optie ‘Uitschrijven’. Nadat hij akkoord gaat met de consequenties van het uitschrijven worden zijn Persoonlijke Gegevens definitief verwijderd.

3.6 Beëindigen accounts door BDSMzaken

Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit zal BDSMzaken de accounts opheffen van Deelnemers waarvan is gebleken dat deze gedurende langere tijd geen gebruik van de Diensten hebben gemaakt of waarvan het bijbehorende e-mailadres geen e-mails meer accepteert.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Verificatie deelnemers

BDSMzaken biedt op afstand en door middel van elektronische middelen zijn Diensten aan via het Internet. BDSMzaken heeft geen wettelijke verplichting om de identiteit van deelnemers vast te stellen wanneer zij op de BDSMzaken website komen of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud van de Deelnemers.  BDSMzaken garandeert daarom niet dat de identiteit van Deelnemers  is geverifieerd. Indien er echter twijfels bestaan omtrent de juistheid van de identiteit van een Deelnemer dan kan BDSMzaken een identiteitsvaststelling uitvoeren. Gedurende deze controle kan het account van de Deelnemer onbruikbaar worden gemaakt.

4.1. Aansprakelijkheid contacten

BDSMzaken kan niet aansprakelijk worden gehouden voor uitingen van Deelnemers die in strijd zijn met de waarheid. Om die reden is het noodzakelijk dat Deelnemers de nodige omzichtigheid in acht nemen bij het aangaan van contacten of wanneer zij afspreken om een andere deelnemer te ontmoeten. BDSMzaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor contacten of ontmoetingen tussen deelnemers welke voortvloeien uit het gebruik van de diensten van BDSMzaken.(Zie ook het onderdeel 'tips voor aangaan contacten')

Artikel 5. Gebruik van BDSMzaken

5.1. Algemene verplichtingen voor de Deelnemer

De deelnemer heeft de volgende Algemene Verplichtingen:

 • oprecht handelen ten opzichte van BDSMzaken en andere Deelnemers;
 • het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door BDSMzaken en andere Deelnemers wordt geplaatst;
 • erkennen dat uitsluitend hij de grenzen van zijn privacy aangeeft en dat het uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid is om alleen die persoonlijke informatie met anderen te delen die geacht wordt niet schadelijk te zijn.

5.2. Geboden

Het is de deelnemer niet toegestaan:

 • publicaties te plaatsen die in strijd zijn met de doelstellingen van BDSMzaken, de geldende wetgeving of met de geldende fatsoensnormen;
 • de Diensten te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden of voor persoonlijk financieel of materieel gewin;
 • onjuiste of onechte informatie of inhoud te plaatsen of te verspreiden, in welke vorm ook;
 • inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden;
 • publicaties of verzoeken te plaatsen omtrent seks met personen jonger dan 16 jaar of omtrent seks met dieren in wat voor vorm ook;
 • publicaties te plaatsen omtrent incest (sex met verwanten);
 • publicaties te plaatsen welke lasterlijk, beledigend, discriminerend, racistisch, kwetsend of bedreigend van aard zijn;
 • publicaties te plaatsen die in strijd zijn met de wet;
 • publicaties namens een andere persoon te plaatsen (het is dus ook niet toegestaan om via de contactadvertenties een partner te zoeken voor een ander);
 • publicaties te plaatsen waarin tot personen herleidbare gegevens van de Deelnemer zelf of van een andere privépersoon zijn vermeld (namen, e-mailadres, woonadres, postadres, telefoonnummer, linken naar Facebook, Twitter, Fetlife of andere social media);
 • Publicaties te plaatsen over een andere deelnemer of over een lid van het supportteam zonder uitdrukkelijke toestemming;
 • Publicaties te plaatsen die niet duidelijk gericht zijn op een Nederlandstalig publiek.
 • Een profielafbeelding te publiceren waarop (ook) andere personen dan de deelnemer zelf, al dan niet herkenbaar of herleidbaar, zijn afgebeeld, tenzij deze andere personen deelnemer zijn van BDSMzaken én hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben kenbaar gemaakt bij het supportteam;
 • Een Profielafbeelding van een andere deelnemer of een bewerking daarvan te gebruiken als eigen profielafbeelding;
 • Vermeldingen naar andere websites te publiceren in de vorm van een URL of een tekstuele omschrijving. In een groepsbericht zijn URL´s naar niet-persoonlijke, informatieve websites toegestaan voor zover deze aansluiten bij de inhoud van het groepsgesprek;
 • de aangeboden Diensten anders te gebruiken dan in overeenstemming met de doelstellingen zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.3. Netiquette

Teneinde de algehele kwaliteit van de website te waarborgen stelt BDSMzaken eisen aan de geplaatste publicaties van Deelnemers. Niet toegestaan zijn publicaties die niet prettig zijn om te lezen vanwege:

 • onnodig gebruik van hoofdletters (staat gelijk aan schreeuwen volgens internetregels);
 • ontbrekende interpunctie (nagenoeg geen hoofdletters, punten en/of komma's);
 • bovengemiddeld veel spelfouten;
 • teksten geschreven in spreektaal, MSN-taal of Popie Jopie-taal;
 • bovenmatig gebruik van puntjes, streepjes en dergelijke;
 • lange teksten die niet ingedeeld zijn in paragrafen met witregels er tussen;

BDSMzaken zal publicaties die niet voldoende aan deze regels weren.

5.4. Verstoring dienstverlening

Het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken met het doel het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken. Hieronder wordt ook begrepen het onderbreken en/of vertragen van de Diensten middels software, wormen, virussen, logische bommen of massamailings. BDSMzaken behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een deelnemer zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor deelnemers te waarborgen.

5.5 Beheersmaatregelen

Onverminderd de bepalingen in het artikel over "Beëindiging", behoudt BDSMzaken zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze Gebruiksvoorwaarden door een deelnemer:

 • de Bijdrage welke de Deelnemer heeft geplaatst te verwijderen of publicatie te verhinderen;
 • het account van de Deelnemer tijdelijk of blijvend te blokkeren;
 • het gebruik van de website door de Deelnemer onmogelijk te maken ;
 • het account van de Deelnemer te verwijderen en de overeenkomst met de Deelnemer eenzijdig op te zeggen.

Bij het toepassen van beheersmaatregelen wordt nooit restitutie verleend op het eventuele lopende Ster-Deelnemerschap of over opgebouwde tegoeden van SMS-credits.

Artikel 6. Tarieven en betalingsvoorwaarden

6.1 Gratis Deelnemerschap

Het normale deelnemerschap aan BDSMzaken is gratis. Dit gratis lidmaatschap is voldoende voor een eenvoudig gebruik van de Diensten.

6.1. Betaalde Diensten

Nadat een Deelnemer eenmaal is aangemeld heeft hij de optie om tegen betaling van een of meer van de extra Diensten gebruik te maken. Deze extra Diensten zijn optioneel en kunnen worden gebruikt na betaling van het verschuldigde tarief. De tarieven van de betaalde Diensten worden op de website vermeld op de plaats waar de Dienst afgenomen kan worden. De vermelding van de tarieven is in Euro’s en inclusief BTW. Tarieven kunnen verschillen per land.
BDSMzaken behoudt zich het recht voor de tarieven van de geleverde Diensten te wijzigen. Elke wijziging van de tarieven zal vermeld worden op de website van BDSMzaken en in de periodieke mailings.

6.2. Ster-Deelnemer worden

Elke Deelnemer kan voor een vaste periode Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer worden door betaling van het verschuldigde tarief. Na verwerking van de betaling vangt het Ster-Deelnemerschap direct aan.

6.3 Beëindigen Ster-Deelnemerschap

Het Ster-Deelnemerschap eindigt automatisch na afloop van de overeengekomen periode. De Deelnemer is dan weer een Basiseelnemer en heeft geen toegang meer tot de Diensten die uitsluitend voor Ster-Deelnemers beschikbaar zijn.

Het Ster-Deelnemerschap eindigt eveneens automatisch wanneer de Deelnemer zich uitschrijft als Deelnemer. Er wordt geen restitutie verleend voor de eventuele resterende periode dat het Ster-Deelnemerschap geldig was.

6.4 Verlengen Ster-Deelnemerschap

Het Ster-Deelnemerschap kan op elk moment worden verlengd door een nieuwe betaling voor een nieuwe periode naar keuze. Deze nieuwe periode wordt aan het lopende Ster-Deelnemerschap toegevoegd.

6.5 Ster-Deelnemer via SMS

Indien de Deelnemer het Ster-Deelnemerschap is begonnen door betaling via een SMS dan wordt dit net voor afloop van de periode automatisch verlengd door het sturen van een nieuwe betaalde SMS. Dit gaat net zolang door tot de Deelnemer volgens de gegeven instructies per SMS het Ster-Deelnemerschap beëindigd met een beëindigings SMS. Na ontvangst en bevestiging hiervan worden geen vervolg SMS-berichten meer gezonden.

Indien blijkt dat aan de Ster-Deelnemer bij herhaling geen betaalde SMS afgeleverd kan worden voor verlenging van het Ster-Deelnemerschap dan zal BDSMzaken het Ster-Deelnemerschap per direct beëindigen. De Deelnemer wordt hierover per e-mail geïnformeerd.

6.6 SMS-credits

Bepaalde Diensten van BDSMzaken worden afgerekend via SMS-credits. Elke Deelnemer heeft een SMS-creditvoorraad. Bij het afnemen van een Dienst worden de verschuldigde SMS-credits in mindering gebracht op de SMS-creditvoorraad van de Deelnemer.

De Deelnemer is verplicht voldoende SMS-credits in voorraad te hebben voordat hij de betreffende dienst afneemt. Bij een gebleken tekort is de Deelnemer verplicht zijn SMS-creditvoorraad aan te vullen met nieuwe SMS-credits.

Artikel 7. Mailbox

7.1 Privé berichten

Elke Deelnemer krijgt de beschikking over een Mailbox waarmee berichten met andere deelnemers kunnen worden uitgewisseld.

7.2 Beperkt archief

Verzonden en ontvangen Mailberichten blijven voor [standaards] 90 dagen bewaard, voor Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer ia de bewaartermijn onbeperkt. Bij beïndiging van het Ster-Deelnemerschap Ster-Deelnemer geldt de bewaartermijn voor [standaards] en kan daardoor een deel van het persoonlijk archief al direct verloren gaan.

Bij het uitschrijven van een Deelnemer of het verwijderen van het account door BDSMzaken worden alle mailwisselingen met die Deelnemer automatisch verwijderd.

Artikel 8. Privacy en bescherming van gegevens van Deelnemers

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een uitvoerige AVG-verklaring opgesteld, waarin exact staat beschreven hoe we met de verwerking van je persoonlijke gegevens omgaan.

8.1 Privacy belang staat voorop

Aanvullend op onze AVG-verklaring heb je met de volgende opties zelf invloed op de mate van de bescherming van je privacy.

 • Om Deelnemer te worden zijn slechts enkele persoonlijke gegevens nodig. Op de website  staat hierbij aangegeven in welke mate deze gegevens openbaar gemaakt worden.
 • Het is mogelijk om Deelnemer te zijn zonder dat persoonlijke gegevens op enige wijze aan derden worden getoond.
 • De Deelnemer bepaalt altijd zelf welke gegevens hij wil delen met anderen. Bij alle persoonlijke publicaties is het mogelijk om later op eerder gemaakte keuzes terug te komen.
 • Elke deelnemer bepaalt zelf of hij privé Mailberichten van andere deelnemers wil ontvangen. Bij het verzenden van Mailberichten wordt het e-mailadres nooit bekend bij derden.
 • Elke deelnemer bepaalt zelf of hij SMS-berichten van andere deelnemers wil ontvangen. Bij het SMS-en met anderen wordt het mobiele nummer nooit bekend bij derden.
 • Elke Deelnemer bepaalt zelf of anderen mogen weten dat hij de website bezoekt.
 • Elke Deelnemer kan andere Deelnemers op zijn Negeerlijst plaatsen. De genegeerde Deelnemer kan dan geen Mailberichten, geen SMS-berichten en geen openbare Websitereacties meer sturen aan de Deelnemer. 

8.2 Mailings en SMS-berichten

BDSMzaken stuurt nooit ongevraagde mailings aan geregistreerde Deelnemers. Bij de persoonlijke instellingen kan de Deelnemer aangeven welke e-mails op prijs worden gesteld en welke niet.

BDSMzaken stuurt nooit ongevraagd SMS-berichten aan Deelnemers. Bij de persoonlijke instellingen kan de Deelnemer aangeven welke SMS-berichten gewenst zijn.

8.3 Informatieve e-mails van BDSMzaken

De Deelnemer kan zelf bepalen of hij informatieve e-mails van BDSMzaken wil ontvangen.

8.4 Gebruik openbare publicaties

Publicaties die door een Deelnemer aangemerkt zijn als ´publiceerbaar´ worden getoond op de website van BDSMzaken en in de mailings die verstuurd worden naar de Deelnemers.

8.5 Zoekmachines

BDSMzaken stelt zoekmachines in staat om de openbare gedeelten van de website op te nemen binnen de index van de betreffende zoekmachine. BDSMzaken is niet verantwoordelijk voor de inhoud of linken welke door zoekmachines zijn overgenomen. Het is mogelijk dat Publicaties niet meer voorkomen op de website van BDSMzaken, maar dat deze nog wel terug te vinden zijn in de archieven van zoekmachines.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1. Inhoud door BDSMzaken verstrekt

De merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de BDSMzaken website en in de Diensten voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van BDSMzaken of haar partners en mogen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van BDSMzaken of haar partners.

Het is niet toegestaan om de Diensten, webpagina's van BDSMzaken of de softwarecode van elementen waaruit de BDSMzaken Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

9.2 Inhoud door deelnemers verstrekt

De Deelnemer neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst en inhoud via BDSMzaken. Om die reden doet de deelnemer afstand van elke verhaalsmogelijkheid op BDSMzaken, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van de Deelnemer, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over de Deelnemer onder de voorwaarden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is mogelijk dat door bepaalde Publicaties die Deelnemers naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een deelnemer wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft de deelnemer blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door BDSMzaken. De deelnemer aanvaardt hiervoor nadrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

BDSMzaken kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Deelnemers of bezoekers van de website. Evenmin kan BDSMzaken aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Deelnemer wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere deelnemers of derden.

De Deelnemer geeft BDSMzaken uitdrukkelijk toestemming de inhoud van zijn Publicaties aan te passen aan het uiterlijk van de BDSMzaken Diensten en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen.

Het is verboden om inhoud uit de Publicaties van Deelnemers te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en garantie

10.1 Functioneren van de BDSMzaken website en Diensten

Voor een goed gebruik van de website is het noodzakelijk dat de gebruiker beschikt over een recente internet browser waarin JavaScript functies en cookies zijn ingeschakeld. BDSMzaken garandeert geen optimaal functioneren met andere browsers dan Internet Explorer en FireFox.

BDSMzaken zal altijd trachten haar Diensten goed werkend aan te bieden. BDSMzaken is echter niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van de Diensten vanwege technische of andere problemen welke buiten de invloedssfeer van BDSMzaken liggen.

10.2 Koppelingen ("links")

BDSMzaken en derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. BDSMzaken is niet aansprakelijk voor de inhoud en diensten van deze externe sites. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site.

Artikel 11. Beëindiging deelnemerschap

Deelnemers kunnen hun registratie bij BDSMzaken op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen op de daartoe bestemde pagina van de BDSMzaken website. Het resterende gedeelte van het betaalde Ster-Deelnemerschap waarover een Deelnemer bij beëindiging nog beschikt, wordt niet vergoed. Eventuele SMS-credits in de creditvoorraad vervallen en worden niet vergoed.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat BDSMzaken het account van de deelnemer zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen of blokkeren, indien de deelnemer deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Deze opheffing heeft dezelfde gevolgen als wanneer de deelnemer zelf opzegt.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

BDSMzaken houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen zelfstandig een besluit te nemen voor omstandigheden:

 • a. waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien;
 • b. waar strikte toepassing van de Gebruiksvoorwaarden strijdig is met de intentie waarmee deze voorwaarden zijn opgesteld.

Artikel 13. Wijziging van BDSMzaken op de Gebruiksvoorwaarden

BDSMzaken kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijzigingen worden op de website aangekondigd. Vanaf het moment van inwerkingtreden van de nieuwe wijzigingen moeten Deelnemers de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden opnieuw accepteren.

Bij eventuele vragen kun je via het contactformulier met BDSMzaken contact opnemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van BDSMzaken. Derhalve is voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik van deze Gebruiksvoorwaarden, via alle media en zonder enige beperking, voorafgaande toestemming van BDSMzaken vereist. Het nalaten van het verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de inbreukmakende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.


96 Deelnemers op de site. 20587 Actieve deelnemers. 622 bezoekers.