Voorbeeld Algemeen BDSM-contract

Algemeen BDSM-contract

Het voorbeeld gaat over een overeenkomst tussen een Dom en zijn sub. Uiteraard kan dat net zo goed over een Dommes en haar sub gaan. Elke combinatie van m/v - m/m of v/v is mogelijk.

Een voorbeeld van een vrij algemeen contract. Een dergelijk contract is waarschijnlijk zonder al te veel aanpassingen binnen veel relaties te hanteren. In dit contract staan de verplichtingen van zowel de sub als de Dom. Ze moeten dus ook allebei het contract ondertekenen.

Voorbeeld

Ondergetekende (eerste ondertekenaar): .................., geboren op:.................., hierna te noemen : slavin, verzoekt vrijwillig en welbewust aan de tweede ondertekenaar dezes: .................. , hierna te noemen: Meester,

  • dat Hij de onderwerping van mijn wil aan Hem accepteert,
  • dat Hij de leiding over mij op zich neemt,
  • dat Hij de zorg voor mij op zich neemt, zodat we samen groeien in liefde, vertrouwen en wederzijds respect.
  • Als Zijn slavin onderwerp ik mij volledig aan mijn Meester en zal alles doen dat in mijn vermogen ligt om Hem te dienen en te behagen.

Voorts vraag ik in alle nederigheid aan mijn Meester, dat hij mijn lichaam accepteert voor het vervullen en verdiepen van onze geestelijke, emotionele, sexuele behoeften en kennis. Om dit te kunnen bereiken heeft mijn Meester ten alle tijde en op iedere gelegenheid de onvoorwaardelijke en onbeperkte beschikking over mijn lichaam. ten overstaan van wie dan ook. Mijn Meester kan over mijn lichaam beschikken naar zijn eigen wensen.

Als slavin vraag ik nederig aan mijn Meester dat hij me leidt in iedere sensuele, sexuele of andere situatie, zodat ik als persoonlijkheid kan volgroeien.

Ik stel daar tegenover:

  • Zijn bevelen binnen mijn mogelijkheden te gehoorzamen
  • Er naar te streven geen schuld- of schaamtegevoelens te hebben,
  • Er naar te streven al mijn remmingen ten aanzien van mijn dienstbaarheid als Zijn onderworpene te overwinnen.
  • Zonder schroom eerlijk en open te zijn over mijn gedachten, gevoelens en wensen.
  • Hem te informeren over mijn behoeften, daarmee geef ik toe dat hij de enige is die kan beslissen of deze zullen worden ingewilligd.
  • Er naar te streven dat aan alle realistische verwachtingen en doelstellingen wordt voldaan.

Als zijn slavin geef ik mij volledig over aan mijn Meester met de wetenschap dat niets zal worden gedaan dat mij als persoon omlaag haalt of beledigt. Ten aanzien van mijn gezin en familie zal niets van mij worden verlangd dat op welke manier dan ook enige schade zou toebrengen aan mijn kinderen, noch aan mijn functioneren als moeder en als echtgenote.

Deze overeenkomst kan onmiddelijk mondeling beëindigd worden zodra een van de ondertekenaars ervaart dat de bedoelingen van deze overeenkomst niet worden nagestreefd of te belastend zijn. Deze opzegging heeft alleen betrekking op deze overeenkomst en niet op enige andere verplichting die ondertekenaars zijn aangegaan. Noch mag opzegging direkt gevolgen hebben op onze relatie als vrienden en minnaars.

Voor dit doel zal opzegging plaats moeten vinden onder opgaaf van redenen, zodat daarmee de mogelijkheid geschapen wordt tot verbetering van de relatie met als mogelijk doel om eventueel over te gaan tot een nieuwe overeenkomst.

Deze overeenkomst werd aangegaan met het doel de relatie tussen de ondertekenaars te verdiepen, in de geest van liefde, zelfbewustzijn, geluk, gezondheid de hoop op nieuwe ontdekkingen door middel van Zijn Dominantie en mijn onderwerping aan Hem.

Ik bied mijn onderwerping aan .................. onder de voorwaarden zoals hierboven geschreven.

Plaats: ..................
Datum: ..................

....................................
Handtekening van de slavin

Ik accepteer de onderwerping van .................. onder de voorwaarden zoals hierboven geschreven

Plaats: ..................
Datum: ..................

....................................
Handtekening van de Meester


113 Deelnemers op de site. 20151 Actieve deelnemers. 482 bezoekers.